Clean Agent

  • là chất làm sạch, không mang tính dẫn điện, là một chất thay thế tuyệt vời cho bình chữa lửa Halon 1211. Chất làm sạch thích hợp cho các loại hỏa hoạn loại A, loại B, loại C và cá đám cháy loại E ( liên quan đến điện).
  • Chất chữa cháy ( HFC- 236fa) là chất không ăn mòn, không dẫn điện, và không phải dọn dẹp sau khi sử dụng nên thường được sử dụng tại những chỗ có những sản phẩm giá trị cao.

Copyright 2019